Advocats Penalistes

down

EL DESPATX

La llarga trajectòria professional dels advocats que integren el despatx ha permès que aquests adquireixin una consolidada i reconeguda experiència en els més diversos àmbits del dret penal, participant en procediments per delictes que s’han vingut a denominar de “Dret Penal tradicional” (delictes contra la vida, contra la integritat física, contra l’honor, contra el patrimoni, etc.) així com en aquells vinculats al sector empresarial, societari, tributari i a la funció pública.

Conscients de la transcendència que té per a les persones la implicació en un procediment penal, el despatx, juntament amb un treball jurídic de màxima qualitat, ofereix als seus clients una atenció permanent i continua, i un contacte personal i directe amb el seu advocat, a fi que el client no només conegui puntualment l’evolució del procediment penal que l’afecta, sinó que pugui, a més, plantejar totes les seves inquietuds i preocupacions.

Paral·lelament a la labor d’assessorament, a la defensa judicial i a l’extrajudicial, els membres de Tubau & Lajara & Echavarri col·laboren amb diverses institucions impartint classes i participant en cursos, conferències i màsters de Dret Penal.

L'EQUIP

ÀREES DE TREBALL

INFRACCIONS PENALS

Delictes contra la vida i la integritat física i moral, Delictes contra la llibertat, Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals, Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili, Delictes contra l’honor, Delictes contra els drets i deures familiars, Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic, Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors, Delictes societaris, Delictes d’encobriment i blanqueig de capitals, Delictes contra els drets dels treballadors, Delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, Delictes contra la salut pública, Delictes contra la seguretat viària, Falsedats, Delictes contra l’administració pública, Delictes contra l’administració de justícia, Delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, Delictes contra l’ordre públic, així com delictes lleus.

TRIBUNALS

Jutjats d’Instrucció de tot el territori nacional, Jutjats penals i Audiències Provincials de tot el territori nacional, Tribunal del Jurat, Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Jutjats de Menors, Jutjats de Violència sobre la Dona.

CONTACTO

ADREÇA
Carrer de Muntaner 320, 2n 1ª
08021 Barcelona
TELÈFON
93 237 08 55
CORREU
despacho@tlepenalistas.com