ÀREES DE TREBALL

INFRACCIONS PENALS

 

Delictes contra la vida i la integritat física i moral 

 • Assassinat, homicidi dolós i imprudent, avortament, lesions i tortures

 

Delictes contra la llibertat 

 • Detencions il·legals, segrestos, amenaces i coaccions

 

Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals 

 • Agressions, abusos i assetjament sexual

 • Delictes relatius a la prostitució i la corrupció de menors

 

Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili 

 • Descobriment i revelació de secrets i violació de domicili

 

Delictes contra l’honor 

 • Calúmnia i injúria

 

Delictes contra els drets i deures familiars 

 • Sostracció de menors i abandó de família

 • Impagament de pensions d’aliments

 

Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic 

 • Furts, robatoris, usurpació, apropiació indeguda, estafes, insolvències punibles, alteració de preus en concursos i subhastes públiques i delicte de danys

 

Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors

 

Delictes societaris 

 • Administració deslleial, falsedats comptables, abús de majories i imposició d’acords lesius, negació del dret d’informació

 

Delictes de receptació i blanqueig de capital

 

Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social

 • Delicte fiscal, frau de subvencions i frau a la Seguretat Social

 

Delictes contra els drets dels treballadors

 • Tràfic de mà d’obra il·legal, imposició de condicions laborals abusives i infracció en matèria de prevenció de riscos laborals (accidents laborals)

 

Delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i del medi ambient

 • Construccions il·legals, edificacions sense llicència, abocaments i emissió de contaminants

 

 

Delictes contra la salut pública 

 • Expedició i despatx de medicaments deteriorats o caducats, alteració en la fabricació de medicaments, adulteració d’aliments
 • Cultiu, elaboració o tràfic de substàncies estupefaents

 

Delictes contra la seguretat viària 

 • Conducció temerària, conducció sota la influència de begudes alcohòliques o substàncies tòxiques, conducció sense permís o llicència i negativa a sotmetre’s a les proves de comprovació de la taxa d’alcoholèmia

 

Falsedats 

 • Falsificació de moneda, targetes de crèdit i efectes timbrats
 • Falsificació de documents públics, oficials, mercantils i privat

  

Delictes contra l’Administració pública

 • Prevaricació dels funcionaris públics

 • Omissió del deure de perseguir delictes

 • Denegació d’auxili

 • Suborn de funcionari, tràfic d’influències, malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals

 • Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics

 

Delictes contra l’Administració de justícia

 • Prevaricació judicial

 • Omissió del deure d’impedir delictes

 • Realització arbitrària del propi dret

 • Acusació i denúncia falses

 • Fals testimoni

 • Obstrucció a la justícia i deslleialtat professional

 • Trencament de condemna

 

Delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques

 

Delictes contra l’ordre públic

 • Atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, resistència i desobediència

 • Desordres públics

 • Tinença il·lícita d’armes

 

Infraccions penals lleus, faltes

 

TRIBUNALS

 

Jutjats d’instrucció d’arreu del territori nacional

 

Jutjats penals i audiències provincials d’arreu del territori nacional

 

Tribunal del jurat

 

Audiència Nacional

 

Tribunal Suprem

 

Jutjats de menors

 

Jutjats de violència sobre la dona